Jednoduché účtovníctvo (DOS, Windows)

peňažný denník, evidencia DPH, evidencia došlých a odoslaných faktúr, evidencia hmotného a nehmotného majetku, kniha socialneho fondu, sklady materiálu, tovaru, hotových výrobkov a služieb, katalóg dodávateľov a odberateľov, predaj v hotovosti pomocou fiškálneho modulu FT4000(FM5000), predaj pomocou registračných pokladní EURO, predaj na faktúru a predfaktúru, výpočet dane z príjmu, tlač faktúr, príjemok, výdajok, objednávok, dodacích listov, príjmových a výdavkových dokladov, príkazov na úhradu, tlač peňažného denníka, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdavkoch, tlač faktúr vo viacerých jazykoch, tlač na USB tlačiareň z DOS-u, export DPH, súhrnneho výkazu, kontrolného výkazu, majetku, výkazu o príjmoch a výdavkoch a daňového priznania FO-B na daňový úrad

Stiahnúť v4.4(473kb, 4.2.2019)

ACC2 - Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo (DOS, Windows)

účtovná osnova, predkontácia a účtovný denník, evidencia DPH, evidencia došlých a odoslaných faktúr, evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, sklady materiálu, tovaru, hotových výrobkov a služieb, katalóg dodávateľov a odberateľov, predaj pomocou fiškálneho modulu FT4000 (FM5000), predaj pomocou registračných pokladní EURO, predaj na faktúru a predfaktúru, tlač faktúr, príjemok, výdajok, objednávok, dodacích listov, príjmových a výdavkových dokladov, príkazov na úhradu, tlač hlavnej knihy, súvahy, výkazu ziskov a strát, tlač faktúr vo viacerých jazykoch, tlač na USB tlačiareň z DOS-u, export DPH, súhrnneho výkazu, kontrolného výkazu, súvahy, výkazu ziskov a strát na daňový úrad

Stiahnúť v4.5(493kb, 4.2.2019)

MZ - Mzdy zamestnancov

Mzdy zamestnancov (DOS, Windows)

evidencia zamestnancov, výpočet miezd(mesačnej, hodinovej a úkolovej), výpočet zákonného zdravotného, nemocenského, starobného, invalidného, garančného, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a poistenia do rezervného fondu zamestnanca a zamestnávateľa, výpočet mzdového priemeru a denného vymeriavacieho základu, výpočet ročného daňového vyrovnania zamestnancov, potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti, žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu, doplniteľný číselník mzdových zložiek, tlač výplatných pások, záloh, výplatných listín, súpisky platidiel, tlač mzdových listov a jednotlivých mzdových zložiek za celú firmu, tlač výkazov do poisťovní a na daňový úrad, sumarizáciu podľa jednotlivých poisťovní a stredísk, export do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, export vyúčtovania dane, prehľadu, dane z príjmu na daňový úrad, tlač na USB tlačiareň z DOS-u

Stiahnúť v2.4(306kb, 17.4.2019)

SHOP - Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo (DOS, Windows)

skladové karty, začlenené do jednotlivých skladov a skupín, evidencia DPH, oceňovanie pomocou metódy váženého aritmetického priemeru, pohyby podľa príjemok a výdajok, tlač a opravu príjemok a výdajok, prevod medzi jednotlivými skladmi, spracovanie inventúry a zistenie inventúrnych rozdielov, predaj v hotovisti pomocou fiškálneho modulu FT4000, FM5000, predaj pomocou registračných pokladní EURO predaj pomocou COM portov z iného programu, predaj na faktúru a predfaktúru, tlač a opravu starých faktúr a predfaktúr, tlač dodacieho listu, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a objednávok tovaru, tlač cenníkov, pohybov na sklade a zisku z predaja, tlač faktúr vo viacerých jazykoch, tlač na USB tlačiareň z DOS-u

Stiahnúť verziu 3.1(442 KB, 8.2.2019)